An Treoir maidir le Costas Maireachtála do 2020/2021

12 Meith, 2020

Tá suirbhé nua de chuid OT Baile Átha Cliath tar éis a thaispeáint in ainneoin laghdú beag ó thaobh costas maireachtála de go mbeidh sé an-dian ar roinnt mhaith mac léinn tríú leibhéal an bhliain seo chugainn maidir le cúrsaí airgeadais mar thoradh ar an gcoróinvíreas.

Cuireadh amach na torthaí ón suirbhé nuair a d’eisigh OT Baile Átha Cliath an Treoir maidir le Costas Maireachtála a chuireann siad le chéile gach bliain do mhic léinn nua.

Cuireann OT Baile Átha Cliath an Treoir maidir le Costas Maireachtála do Mhic Léinn ar fáil gach bliain chun roinnt soiléireachta agus leideanna a thabhairt do mhic léinn agus dá gcuid teaghlach le cabhrú leo buiséadú a dhéanamh do shaol an choláiste. Tá an costas réamh-mheasta ó thaobh maireachtála de tar éis titim den chéad uair le deich mbliana anuas ó €12,171 go €11,948.25 do mhic léinn ina gcónaí as baile. Is mar thoradh ar chostais níos ísle do sheirbhísí fón póca agus na srianta a bhaineann le gníomhaíochtaí sóisialta mar gheall ar an gcoróinvíreas, a fheictear an mionlaghdú seo go príomha. Tugtar faoi deara go mbeidh tionchar ag an-chuid tosca eile ar chostas lóistín mac léinn don bhliain 2020/21.

Ba é an bhuairt ba mhó a luaigh mic léinn ná an imní atá acu faoi ionfhabhtú/ an scaradh sóisialta, le buarthaí airgeadais an-ghar sa dara háit. Cé go raibh obair pháirtaimseartha ag 63% de mhic léinn an bhliain seo caite, léiríonn an suirbhé nach bhfuil ach 36% ag súil le post a  bheith acu sa seimeastar amach romhainn agus bhí 12% de mhic léinn páirtaimseartha buartha chomh maith faoi chúrsaí airgid. Beidh tionchar suntasach ag an easpa deiseanna fostaíochta le linn an tsamhraidh ar chúrsaí airgeadais d’an chuid daoine chomh maith. Tugadh léargas sa suirbhé chomh maith ar an tionchar mór atá tar éis a bheith ag an bpaindéim agus an neamhchinnteacht is buairt a bhaineann leis, ar mheabhairshláinte mac léinn.

Táthar ag súil go mbeidh an-chuid deacrachtaí airgeadais ag roinnt mhaith mac léinn sa bhliain acadúil ag teannadh linn. Thug an Dr Brian Gormley, Ceann, Saol an Champais ag OT Baile Átha Cliath, an chomhairle seo a leanas, “Beidh an bhliain os ár gcomhair amach deacair ó thaobh cúrsaí airgid de d’an-chuid teaghlach. Má bhíonn sé an-dian ort ó thaobh cúrsaí airgeadais de, téigh i dteagmháil leis an gCiste Cúnaimh Airgid do Mhic Léinn i do choláiste féin, agus déanfaidh siadsan a ndícheall le comhairle is tacaíocht a chur ar fáil duit. Tá feachtas á sheoladh ag OT Baile Átha Cliath le hairgead a thiomsú ar mhaithe le tacaíocht sa bhreis a chur ar fáil dár gcuid mac léinn agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis na dúshláin nua nach mór dóibh déileáil leo le linn ghéarchéim an choróinvíris”.

Labhair an Dr Gormley faoin drochthionchar atá ag an gcoróinvíreas ar mheabhairshláinte mac léinn chomh maith. “Tá roinnt mac léinn tar éis labhairt faoin gcaoi a bhfuil an coróinvíreas ag cur isteach ar a gcuid meabhairshláinte ar bhealach diúltach, agus mholfaimis dóibh labhairt le duine éigin, le cara nó le ball den teaghlach; nó d’fhéadfadh siad coinne a dhéanamh ar líne lena seirbhís comhairleoireachta coláiste.

Leideanna do mhic léinn nua agus iadsan a bheidh ag filleadh:

  • Lóistín a chur in áirithe: Cé go mbeidh sé deacair ar choláistí eolas sonrach a thabhairt, ba chóir do mhic léinn iarracht a dhéanamh a fháil amach cé mhéad lá sa tseachtain a bheidh orthu a bheith ar campas. Beidh roinnt institiúidí ardoideachais ag tairiscint foghlaim chumaiscthe agus ciallaíonn sé seo  b’fhéidir nach mbeidh ar mhic léinn a bheith ar campas ach lá nó dhó sa tseachtain. Ar an ábhar sin, d’fhéadfadh sé a bheith ní ba shaoire íoc as seomra ar bhonn oíche seachas áit a fháil ar cíos don tseachtain iomlán.
  • Rothar nó bus: Sa suirbhé OT Baile Átha Cliath, léirigh 17% de mhic léinn buairt faoi bheith ag taisteal ar iompar poiblí. Ar smaoinigh tú riamh ar cé chomh hindéanta is a bheadh sé taisteal go dtí an coláiste le rothar ní hamháin le hiompar poiblí a sheachaint ach le hairgead a shábháil chomh maith. Mar shampla, cosnaíonn ballraíocht bhliantúil le Rothair Bhaile Átha Cliath €25.
  • Iadsan faoi bhun 19: Tá an Cárta Leap do Pháistí bailí go dtí go bhfuil an mac léinn 19 mbliana d’aois agus d’fhéadfadh sé seo an costas seachtainiúil don taisteal a laghdú níos mó ná 60%.
  • Cáin a fháil ar ais: Faigh amach an bhfuil tú i dteideal faoiseamh cánach a fháil ar tháillí atá íoctha agat. Má bhíonn tú féin nó do theaghlach ag íoc as níos mó ná mac léinn amháin atá i réimse an oideachais go lánaimseartha is féidir leat faoiseamh cánach a éileamh ar an táille mic léinn don dara páiste agus do pháistí eile ina dhiaidh sin. Anuas air sin, d’fhéadfá a bheith i dteideal faoiseamh cánach sa chás go bhfuil tú ag íoc as táillí teagaisc, do chlár iarchéime, nó clár páirtaimseartha nó dá mbeifeá ag tabhairt faoin mbliain arís.
  • Scoláireachtaí: Faigh amach an bhfuil tú i dteideal cur isteach ar scoláireachtaí ar bith. Thug OT Baile Átha Cliath agus Fondúireacht OT Baile Átha Cliath níos mó ná €500k i bhfoirm scoláireachtaí do mhic léinn an bhliain seo caite.
  • Ríomhairí Glúine: Le béim níos mó ná riamh ar an bhfoghlaim ar líne, bhainfeadh mic léinn an-tairbhe as rochtain a bheith acu ar ríomhaire glúine. Tá seans ann go mbeidh gá le ríomhaire glúine ardleibhéil do mhic léinn a bheidh ag déanamh staidéar ar chláir bainteach leis an dearadh; ba chóir dóibh fanacht go dtí go bhfaigheann siad sonraíocht óna gclár.
  • Comhairleoireacht: Sa suirbhé OT Baile Átha Cliath, dúirt roinnt mhaith mac léinn go raibh an phaindéim ag déanamh dochar dá gcuid meabhairshláinte. Tá seirbhísí Comhairleoireachta den chéad scoth atá saor in aisce ar fáil i ngach institiúid ardoideachais. Bain úsáid astu agus tabhair aire do do chuid sláinte fhisiciúil agus intinne.

An Treoir maidir le Costas Maireachtála do Mhic Léinn 2020/21

Costais Lóistín: Tá na meánchostais cíosa do mhic léinn tar éis méadú 6.4% ó eisíodh an treoir dheireanach ach táthar ag tuar go laghdóidh siad sa bhliain os ár gcomhair amach. Anuraidh bhí an meánchostas cíosa míosúil go náisiúnta do mhic léinn ag €469 agus i mbliana tá an meánfhigiúr tar éis ardú go €499. Meastar go mbeidh an meánfhigiúr i mBaile Átha Cliath €596, i gcomparáid le €574 anuraidh.

Beidh níos mó spásanna ar fáil do mhic léinn i mbliana de bharr bloic lóistín nua do mhic léinn a bheidh ag oscailt den chéad uair; laghdú ó thaobh líon na mac léinn idirnáisiúnta; agus níos mó áiteanna a bhí ar cíos go gearrthréimhseach ag filleadh go dtí an margadh fadthréimhseach. De réir thuairisc cíosa 2020 Daft.ie tháinig laghdú 2.1% ar chostais cíosa i mí Aibreáin. Le méadú 40% ó thaobh soláthar de sa mhargadh cíosa príobháideach do mhic léinn, meastar go dtiocfaidh laghdú níos mó arís ar chostais cíosa i mbliana.

Treoir OT Baile Átha Cliath maidir le Costas Maireachtála 2020/21

Costas Maireachtála do Mhic Léinn ina gcónaí as baile

Sa mhí (€)

Sa bhliain (€)

Cíos (Náisiúnta – féach thíos i gcás BÁC)

499*

4,491

Fóntais

38

342

Bia

170

1,530

Taisteal

123.75**

1,113.75**

Leabhair agus Ábhair Ranga

74***

666

Éadaí/Leigheas

39

351

Fón Póca

13****

117****

Saol Sóisialta/Ilghnéitheach

37.50*****

337.50*****

Táille mic léinn

333

3,000

Iomlán

1,327.25

11,948.25

 

Treoir OT Baile Átha Cliath maidir le Costas Maireachtála 2020/21

Costas Maireachtála do Mhic Léinn ina gcónaí sa bhaile

Monthly (€)

Annual (€)

Cuidiú le Fóntais

31

279

Bia

61

549

Taisteal

123.75**

1113.75**

Leabhair agus Ábhair Ranga

58***

522***

Éadaí/Leigheas

43

387

Fón Póca

13****

117****

Saol Sóisialta/Ilghnéitheach

37.50*****

337.50

Táille mic léinn

333

3,000

Iomlán

700.25

6305.25

 

Áirítear tuarascáil chíosa Q1 Daft.ie, 2020, Praghasinnéacs Tomhaltóirí Feabhra 2020, HEA Eurostudent V (2016) agus Switcher.ie (2020) mar fhoinsí chun Treoir OT Baile Átha Cliath maidir le Costas Maireachtála a chur le chéile. Má thagraíonn tú don Treoir maidir le Costas Maireachtála do Mhic Léinn  tagair do OT Baile Átha Cliath / TU Dublin le do thoil. Bhí 1502 freagróir ag suirbhé Choróinvíreas OT Baile Átha Cliath agus líon mic léinn amach é i mí Bealtaine 2020.

Ar an meán, faigheann 40% de mhic léinn deontais Ardoideachais agus íocann SUSI Táille Ranníocaíochta na Mac Léinn dóibh.

* Is ionann an figiúr cíosa agus meánchostas seomra aonair ar cíos i réigiúin Chathrach Náisiúnta. Is treoir náisiúnta é an treoir thuas agus tá an meánfhigiúr cíosa do mhic léinn i mBaile Átha Cliath níos airde ag €596. D’fhéadfadh éagsúlacht mhór a bheith i gceist le costais cíosa i mBaile Átha Cliath ó níos lú ná €508 sa mhí do sheomra singil, suas go €1929 nó níos mó ar aonad aon-seomra codlata i mBaile Átha Cliath 2. (Is é €596 an meánfhigiúr do sheomra aonair a fháil ar cíos i réigiún Bhaile Átha Cliath).

** Tá an costas taistil bunaithe ar an táille LEAP do mhic léinn caidhpeáilte ag €27.50/sa tseachtain bunaithe ar 4.5 seachtaine ar an meán sa mhí.

*** Bíonn éagsúlacht mhór i gceist ó thaobh na gcostas a bhaineann le hábhair ranga agus trealamh, go háirithe do mhic léinn ag déanamh staidéar ar na hEalaíona, na hEolaíochtaí agus Lónadóireacht. Le heolas níos mionsonraithe a fháil ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir do chláir.

**** Tógtha ó Switcher.ie. Tá an-chuid comhlachtaí tar éis pleananna sim amháin neamhtheoranta a thabhairt isteach, a chuireann luach ar airgead iontach ar fáil ó €12.99 in aghaidh na míosa

***** Tá costais shóisialta laghdaithe faoina leath ag teacht le srianta an choróinvíris

Tabhair cuairt ar www.studentfinance.ie agus https://www.ccpc.ie/ le tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí airgeadais is buiséadaithe do mhic léinn. Le heolas mionsonraithe a fháil faoi chostais cíosa i do limistéar cuardaigh, foilsíonn an RTB innéacs cíosa náisiúnta. Is féidir teacht ar eolas níos monsonraithe ag https://www.rtb.ie/.