Cabhraíonn An Bonnchlár Rochtana le 500+ Mac Léinn an Ollscoil a bhaint amach

30 Iúil, 2020

Le breis is deich mbliana anuas, tá conair iontrála go hArdoideachas tar éis deiseanna a chur ar fáil do phobail ina mbeadh an rannpháirtíocht sa réimse ní b’ísle go traidisiúnta, a chumasaíonn níos mó ná 500 mac léinn tabhairt faoi chúrsaí fochéime.

Is cúrsa lánaimseartha aon bhliain amháin é An Bonnchlár Rochtana ag OT Baile Átha Cliath a ullmhaíonn rannpháirtithe tabhairt faoi dheiseanna Ardoideachais. Ó 2010 i leith, tá 500 mac léinn tar éis tabhairt faoi chúrsaí fochéime trasna raon leathan disciplíní a chuirtear ar fáil in OT Baile Átha Cliath agus tá roinnt mhaith acu tar éis leanúint ar aghaidh lena gcuid oideachais agus cláir Iarchéime is PhD críochnaithe acu.

Míníonn Nicole Bennett, a bhain a céim amach ó OT Baile Átha Cliath sa bhliain 2016, an chaoi ar thóg a haistear í go Scoil na hEacnamaíochta, Londain, áit a dtabharfaidh sí faoi Mháistreacht i Modhanna Taighde Sóisialta: “Bhí mé spíonta ag déanamh post nach raibh aon sásamh ann dom. Bhraith mé chomh maith go raibh mé go mór faoi mhíbhuntáiste ó thaobh dul chun cinn de toisc an easpa oideachas foirmeálta a bhí agam. Bhí mé ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar chúrsa fochéime ach ní raibh na scileanna acadúla agam a cheadódh dom a bheith rathúil. Is é sin an uair a tháinig mé ar An Bonnchlár Rochtana agus mé ag déanamh taighde ar chúrsaí coláiste.

Dúirt Nicole agus í ag caint faoin taithí a bhí aici in OT Baile Átha Cliath, “Chuaigh an clár i bhfeidhm orm chomh mór sin go raibh mé á mholadh do dhaoine ó thus go deireadh agus mé ag tabhairt faoi mo chéim sa tSocheolaíocht agus Polasaí Sóisialta a chríochnaigh mé i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Murach An Bonnchlár Rochtana agus na baill foirne teagaisc thar cionn, ní bheadh aon cheann de na deiseanna seo faighte agam. Bheinn fós ag déanamh post a raibh an ghráin agam orthu. Léirigh na baill foirne léachtóireachta go raibh mé in ann do na tascanna nuair a thugainn fúithi go diongbháilte. Tá na scileanna atá agam anois an-úsáideach, táim níos dóchasaí faoin todhchaí agus tá an-sásamh á fháil agam ón méid a bhfuil mé ag déanamh staidéar air”.

Deir Johanna King, Comhordaitheoir An Bonnchlár Rochtana ag OT Baile Átha Cliath, go bhfuil an togra mar chuid riachtanach de ghealltanas na hOllscoile rochtain ar oideachas a leathnú do dhaoine ó phobail ina mbeadh rannpháirtíocht san oideachas tríú leibhéal ní b’ísle go traidisiúnta. “Bainfidh daoine fásta nach bhfuil ag foghlaim go foirmeálta i réimse an oideachais le fada tairbhe faoi leith as an gcúrsa seo, nó nár chríochnaigh an Ardteist. Anuas air sin, cuirimid fáilte roimh dhaoine le scileanna nach bhfuil an-éileamh orthu a thuilleadh sa mhargadh fostaíochta”.

Deir Johanna King chomh maith, “Bíonn sé mhodúl éigeantacha le déanamh ag mic léinn chomh maith le dhá mhodúl roghnacha gach seimeastar agus foghlaimíonn siad na scileanna a bheidh ag teastáil le tabhairt faoi cháilíocht fochéime, conas taighde a dhéanamh agus conas obair acadúil a scríobh, chomh maith lena gcuid scileanna cumarsáide is teicneolaíochta faisnéise a fheabhsú. Tairgtear áit ar chúrsa fochéime in OT Baile Átha Cliath do gach mac léinn a n-éiríonn leo an clár a chríochnú. D’fhéadfadh suas le 1 as gach 5 mac léinn aibí a chláraíonn do chláir fochéime ag OT Baile Átha Cliath a bheith mar chéimí An Bonnchlár Rochtana, rud a chuireann gréasán tacaíochta láidir ar fáil’.   

Is é Dé hAoine, 21 Lúnasa 2020 an spriocdháta le cur isteach ar An Bonnchlár Rochtana. Dóibhsean atá ag fágáil na scoile i mbliana agus nach bhfaigheann tairiscint CAO, is é Dé hAoine, 18 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta a bheidh acusan.

Tá tuilleadh eolais faoi An Bonnchlár Rochtana d’iarrthóirí ionchasacha le fáil ar shuíomh gréasáin OT Baile Átha Cliath.