Feachtas #Unmute Consent á chur chun cinn ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chun comhrá a spreagadh faoin toiliú agus le deireadh a chur le foréigean agus ciapadh gnéis

20 MFómh, 2021

Dar le suirbhé 2020, a chuimsíonn freagraí 6,026 mic léinn i 14 Institiúid Ardoideachais, bíonn 20% de mhná míchompordach ag lorg toilithe ó bhéal i gcomparáid le 34% d’fhir.

Fadhb atá sa bhForéigean agus Ciapadh Gnéis ar champais ardoideachais, agus is minic nach ndéantar tuairisciú uirthi. Tá Institiúidí Ardoideachais na hÉireann ag cur réimse leathan beart i bhfeidhm faoin gCreat Náisiúnta um Chur Chun Cinn Toilithe. Chun feasacht a ardú agus comhráite a spreagadh maidir le comhthoil, tá an feachtas #UnmuteConsent á sheoladh ag na IAOnna, a gComhlachtaí Ionadaíochta, an tÚdarás um Ard-Oideachas, agus AMLÉ. Tá an feachtas dírithe ar phobal na mac léinn a spreagadh chun difir a dhéanamh trí labhairt amach, trí chur lena bhfeasacht féin maidir leis an toil, agus, ar an iomlán, trí iompar a cheistiú agus a athrú.

D’eascair an feachtas as torthaí shuirbhé Aontas na Mac Léinn in Éirinn agus Toiliú Gníomhach (Active* Consent), Suirbhé Náisiúnta ar Thaithí Gnéis (2020). Cuireadh an taighde seo i gcrích, mar aon le hobair shuntasach leis an Údarás um Ard-Oideachas, na hIonaid Ard-Oideachais, Aontas na Mac Léinn in Éirinn agus comhlachtaí speisialaithe eile a bhfuil sé mar sprioc acu mic léinn a chur ar an eolas maidir le toiliú gnéis.

Agus é ag cur fáilte roimh an bhfeachtas, dúirt an tAire Ardoideachais Simon Harris TD: “Ó gur ceapadh mé, táim ag obair le hionadaithe na mac léinn, na foirne, agus ár n-institiúidí ardoideachais le cinntiú go bhfuil beartas neamhfhulaingthe maidir le foréigean agus ciapadh gnéis á chur i bhfeidhm.

“Tá áthas orm go bhfuil ár mic léinn agus lucht bainistíocht agus comhoibriú chun timpeallacht atá sábháilte do chách a chruthú agus le cinntiú go mothóidh íospartaigh fhoréigin agus ciaptha go bhfuil sé sábháilte dóibh labhairt amach. Is gá dúinn ceannaireacht a léiriú sa réimse seo. Is gá dúinn an cultúr a athrú ar gach campas, agus athróidh.

 

Cuirfear #UnmuteConsent chun cinn ar chuile champas IAO, agus ar an suíomh www.unmuteconsent.ie. Leagfar béim ar an tacaíocht, na háiseanna, agus an traenáil atá ar fáil i ngach ollscoil agus in Institiúidí Teicneolaíochta.

 

Agus mic léinn ag filleadh ar champais timpeall na hÉireann, beidh an toiliú mar chuid dá bpróiseas induchtaithe, chomh maith leis na huirlisí agus tacaíochtaí atá á gcur chun cinn ag an bhfeachtas seo.

 

Trí idirghníomhú leis an tacaíocht agus traenáil atá ar fáil i ngach institiúid, tá sé mar aidhm ag an gcampas mic léinn a spreagadh i dtaobh:

  1. Labhairt amach/tuairisciú ar iompar nach bhfuil inghlactha agus tacaíocht a lorg
  2. Gníomhaíocht agus dúshlán a chur roimh na réamhchlaontaí atá ann maidir le hiompar nach bhfuil inghlactha
  3. Labhairt faoin toiliú agus faoi chaidrimh go muiníneach ar bhealach dearfach
  4. Toiliú a chur i bhfeidhm i gcaidrimh agus idirghníomhaíochtaí

Dúirt Clare Austick, Uachtarán Aontas na Mac Léinn in Éirinn: “Tá sé an-dearfach feachtas náisiúnta a fheiceáil á chur chun cinn in institiúidí ardoideachais chun feasacht a ardú agus chun cultúr an toilithe a chaomhnú i measc na mac léinn ar champais. Tá dul chun cinn le cúpla mí anuas maidir le toiliú agus deireadh a chur le foréigean agus ciapadh gnéis, ach tá bóthar fada romhainn sula mbainfear amach cur chuige neamhfhulaingthe. An sprioc atá ag an bhfeachtas seo ná mic léinn a chumasú chun labhairt faoi agus chun cur leis an gcultúr nua seo lena bhfuil muid ag súil le feiceáil. Táim cinnte go mbeidh feachtas #UnmuteConsent ceannródaíoch i dtaobh na spriocanna seo a bhaint amach.”

Agus é i mbun cainte faoi sheoladh #UnmuteConsent, dúirt an tOllamh Colin Scott, Cathaoirleach Ghrúpa Leasuachtarán COE don Chomhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú: “Fadhb atá sa bhForéigean agus Ciapadh Gnéis ar champais thríú leibhéil agus i ngach réimse den tsochaí in Éirinn. Léiríonn fianaise nach ndéantar tuairisciú go minic ar na heachtraí seo. Tá a fhios againn go dtuairiscítear amhlaidh in ollscoileanna san Astráil, sna Stáit Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe. Is mian linn eispéireas sábháilte measúil a chothú d’fhoirne agus mic léinn, agus tuigeann muid gur féidir le cultúr ina labhraítear faoin toiliú an bealach ina bhfreagraíonn muid an cineál iompar seo nach bhfuil inghlactha a athrú.”

Dar leis an Dr Alan Wall, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Údaráis um Ardoideachas, agus coláistí agus athoscailt agus mic léinn ag filleadh ar na campais, go bhfuil sé “tábhachtach go gcinnteofar go bhfuil mic léinn ag filleadh ar chultúir champais atá sábháilte, measúil agus tacúil…. “Cabhróidh an feachtas seo feasacht a ordú maidir le ceist chriticiúil a bhaineann lenár dtosaíocht leanúnach, sé sin deireadh a chur le foréigean agus ciapadh gnéasach san ardoideachas.”

Deir Joseph Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Chumainn Ardoideachais Teicneolaíochta: “Aithníonn an Cumann Ardoideachas Teicneolaíochta, mar aon leis an Údarás um Ard-Oideachas, the Cumann Ollscoileanna Éireann agus AMLÉ an ról ar féidir linn agus ar gá dúinn a chomhlíonadh maidir le cruthú, caomhnú agus tacú le cultúr dearfach toilithe. Leis an bhfeachtas seo, tá súil againn tús a chur leis an gcomhrá maidir le toiliú, normalú a dhéanamh air, agus pobail ár gcampas a spreagradh chun a bhfeasacht féin a fheabhsú i dtaobh an toilithe.”

Tá tuilleadh eolais faoin bhfeachtas ar fáil ag www.unmuteconsent.ie