SEOLANN OT BAILE ÁTHA CLIATH AN CHÉAD RÉAMHEOLAIRE ATÁ DIGITEACH AMHÁIN IN ÉIRINN

3 Samh, 2020

Tá Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (OT Baile Átha Cliath) tar éis Mol CAO nua a sheoladh le déanaí atá digiteach amháin le linn oíche eolais fhíorúil do mhic léinn ionchasacha; múinteoirí; treoirchomhairleoirí agus tuismitheoirí.

Is acmhainn é Mol CAO OT Baile Átha Cliath ar féidir le mic léinn dul ann chun eolas a theastaíonn uathu a aimsiú faoi réimse fochéime na hOllscoile agus na féidearthachtaí as cuimse a bhaineann leo. Tá sé fógartha ag OT Baile Átha Cliath, an chéad Ollscoil Teicneolaíochta in Éirinn, go mbeidh dhá lá d’imeachtaí fíorúla ar siúl i mbliana a bheidh mar Laethanta Oscailte ar Dé hAoine, 4 agus Dé Sathairn, 5 Nollaig 2020.

Le campais ar fud Bhaile Átha Cliath i mBaile Bhlainséir, Cathair Bhaile Átha Cliath agus Tamhlacht, is é OT Baile Átha Cliath an chéad Ollscoil in Éirinn atá ag cur réamheolaire atá digiteach amháin i láthair d’iarratasóirí CAO. Deir Frank Costello, Comhfhreagraí CAO in OT Baile Átha Cliath, "Is ionad ilfhreastail é Mol CAO OT Baile Átha Cliath do dhuine ar bith atá ag smaoineamh ar staidéar fochéime a dhéanamh in OT Baile Átha Cliath le heolas faoinár gcuid campas uilig, ár gcuid disciplíní agus saol na mac léinn in OT Baile Átha Cliath. Cé go mbraithfidh muid uainn an t-atmaisféar féiltiúil a bhíonn ann nuair a bhailíonn slua mór mac léinn ag ár gcuid Laethanta Oscailte ar campas, tá buntáistí eile ag baint leis na himeachtaí a bheith ar siúl ar líne. Mar shampla, cuireann siad ar chumas a lán daoine a bheith rannpháirteach, b’fhéidir nach mbeadh in ann teacht agus a bheith i láthair ar campas; is féidir le cuairteoirí a gcuid ceisteanna a chur agus freagraí ar cheisteanna daoine eile a bhfuil spéis acu iontu a fheiceáil, agus is féidir imeachtaí a thaifeadadh ionas gur féidir le daoine eile féachaint orthu níos déanaí. Is féidir freisin imeachtaí a reáchtáil ag díriú ar dhisciplíní ar leith le léachtóirí san ábhar sin agus iadsan in ann cabhrú le mic léinn go díreach chun eolas níos beaichte faoi roghanna cúrsaí a chur ar fáil.”

 

 

Beidh Mol CAO OT Baile Átha Cliath ina acmhainn úsáideach freisin do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí a bhíonn ag cabhrú le mic léinn ionchasacha a gcuid láidreachtaí agus paisean féin a aithint seachas a bheith faoi thionchar rómhór ag roghanna a gcuid comhscoláirí nó ag ionchais shóisialta fholaigh. Ina theannta sin, deir Frank Costello go dtuigeann OT Baile Átha Cliath tionchar phaindéim COVID-19 ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar agus conas a d’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar mhac léinn Ardteistiméireachta atá ag dul i ngleic lena gcuid roghnúchán ó thaobh an tríú leibhéal de. “D‘fhéadfadh sé gur ghá machnamh ní ba dhoimhne a dhéanamh ar na roghanna a d’fhéadfadh a bheith déanta ag mac léinn bliain ó shin sna blianta amach romhainn, agus beidh muid ag iarraidh go mbeadh an plé sin againn le daltaí agus le tuismitheoirí. Beidh an cineál ábhair seo ar fáil ar ár Mol CAO i rith na bliana, agus socróidh muid ócáid shonrach do thuismitheoirí mar is gnách i mí Eanáir.” Cuirfear ábhar nua leis an Mol CAO go rialta sna míonna amach romhainn, lena n-áirítear podchraoltaí le mic léinn, céimithe agus léachtóirí reatha.

I nuacht eile na hOllscoile, is am iontach é teacht go OT Baile Átha Cliath le go leor áiseanna úrnua a bheidh ar fáil sa bhliain acadúil amach romhainn. I nGráinseach Ghormáin, beidh An Chearnóg Lárnach agus An Chearnóg Thoir ar oscailt don rang 2021 agus beidh mic léinn ag bogadh ó áiteanna ar fud na cathrach go dtí an campas suaitheanta níos déanaí i mbliana. Áirítear leis seo mic léinn reatha atá lonnaithe i Ráth Maonais (Ceol agus Drámaíocht) agus Sráid Aungier (na Meáin agus an Dlí) a bheidh ag dul i gcomhar le mic léinn sna hEalaíona Cruthaitheacha agus sna hEolaíochtaí Sóisialta ag An Chearnóg Thoir i nGráinseach Ghormáin i mbliana. Beidh mic léinn Shráid Chaoimhín (Eolaíochtaí agus Sláinte, Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach), Sráid Chathail Brugha (Ealaíona Cócaireachta, Fáilteachas agus Eolaíocht Bia) ar an gcéad chohórt a dhéanfaidh staidéar in An Chearnóg Lárnach a osclóidh in 2021.

I mí Mheán Fómhair 2021, tabharfaidh OT Baile Átha Cliath fochéim nua Baitsiléir Eolaíochta isteach, Teicneolaíocht Adhmaid Inbhuanaithe (TU838) a bheidh deartha chun mic léinn a chumasú do phoist san Earnáil Táirgí Foraoise atá ag leathnú. Tá Fiontraíocht Éireann ag tuar go dtiocfaidh méadú suntasach ar líon na bhfostaithe sa réimse ó 12,000 go 20,000 sna deich mbliana amach romhainn. Tá meascán de mhodúil theoiriciúla agus de mhodúil scileanna-bhunaithe i gceist leis an gclár ceithre bliana seo, agus is modúil iad atá tarraingteach do mhic léinn a bhfuil suim acu san Fhiontraíocht Inbhuanaithe mar go mbaineann go leor de na torthaí foghlama go díreach le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Scileanna trasearnála amhail smaointeoireacht chriticiúil, cruthaitheacht, bainistíocht agus comhoibriú agus is cuid thábhachtach den chlár iad a thacaíonn leis an mbéim lárnach ar eolaíocht adhmaid, ar scileanna adhmaid agus ar bhainistíocht táirgthe. Tá naisc láidre ag an gclár leis an tionscal agus tarlaíonn socrúchán oibre sa séú seimeastar.

Is féidir le mic léinn ionchasacha cuairt a thabhairt ar an Mol CAO anseo agus breathnú ar thaifeadadh den seoladh anseo