Cuireann Oifig na Gaeilge, i gcomhar le Forbairt Daoine, ranganna ginearálta Gaeilge saor in aisce ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath gach seimeastar.

Cuirfear tús leis an gclárúchán do na ranganna Gaeilge Feabhra - Aibreán 2024 go luath, coinneáil súil amach do ríomhphost don fhoireann/mhic léinn ar fad.

Ranganna iad seo a bhíonn ar siúl ar feadh 8 seachtaine gach seimeastar agus a:

Bíonn clár imeachtaí sóisialta is cultúrtha trí mheán na Gaeilge eagraithe ag Oifig na Gaeilge chomh maith gach seimeastar chun tacú leis na ranganna - coimeád súil amach do na cupáin tae a bheidh ar siúl i mbliana le Conas Atá TÚ?

 

  • Is í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann agus teanga atá á labhairt ar an oileán le breis is 2000 bliain!
  • Tá seans ann gur fhoghlaim tú an Ghaeilge na blianta fada ó shin ach ba mhaith leat anois iarracht a dhéanamh í a athfhoghlaim ar bhealach níos réchúisí is cumarsáidí?
  • B’fhéidir gur ball foirne thú atá ag iarraidh a bheith níos féinmhuiníní má chuirtear ceist ort seirbhís a sholáthar trí mheán na Gaeilge?
  • Nó b'fhéidir gur duine thú le páiste scoile agus tá tú ag iarraidh cúnamh agus cabhair a thabhairt leis an obair bhaile?
  • Nó b'fhéidir gur mac léinn thú atá ag smaoineamh ar ghairm le Gaeilge?
  • Anuas air sin, b’fhéidir gur mac léinn idirnáisiúnta thú atá ag iarraidh ciall a bhaint as na comharthaí dátheangacha i ngach áit agus beagáinín a fhoghlaim faoi theanga dhúchais na hÉireann?!

Más amhlaidh, bí linn agus glac páirt sna ranganna!

Caith súil ar Amchlár na Ranganna Gaeilge agus Cláraigh don rang is fearr a oireann duit le do thoil.

Má bhíonn tuilleadh ceisteanna agat, seol r.phost chuig gaeilge@tudublin.ie.

Bonnleibhéal 1 (A1)

Dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge. Níl an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Faoi dheireadh an chúrsa, beidh rannpháirtithe ábalta páirt a ghlacadh i gcomhráite simplí laethúla agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

Bonnleibhéal 2 (A2)

Oiriúnach do dhaoine a rinne cúpla cúrsa ag an mbonnleibhéal cheana féin nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh, e.g. beannú do dhaoine, iad féin a chur in aithne. Bíonn an bhéim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha agus éisteachta a fhorbairt agus déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs den chuid is mó.

Meánleibhéal 1 (B1)

Oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Bíonn an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta a fhorbairt ach bíonn deiseanna ag na foghlaimeoirí an teanga a scríobh agus a léamh ó am go chéile freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Meánleibhéal 2 (B2)

Feiliúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta, mar shampla. Bíonn seans ag na rannpháirtithe cur lena stór focal agus lena n-eolas ar ghramadach na teanga. Déantar plé ar thopaicí níos casta ná na cinn a bhíonn i gceist i Meánrang 1 agus bíonn níos mó béime ar an léitheoireacht ná mar a bhíonn sa leibhéal níos ísle sin.

Ardleibhéal 1 (C1)

Dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu ach nach bhfuil an oiread sin taithí acu ar a bheith ag labhairt faoi thopaicí dúshlánacha (cúrsaí reatha agus cúrsaí teicneolaíochta, cuir i gcás). Bíonn seans ag na rannpháirtithe cur lena saibhreas teanga, leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach agus roinnt mhaith léitheoireachta agus éisteachta a dhéanamh.

Fós beagáinín neamhchinnte? Caith súil ar an scrúdú measúnaithe ar líne atá ag Gaelchultúr le cabhrú leat!

Feabhra - Aibreán 2024

Amchlár
Bonnleibhéal 1 (A1) Luan 13:00-14:00
Bonnleibhéal 2 (A2) Luan 13:00-14:00
Meánleibhéal 1 (B1) Máirt 13:00-14:00
Meánleibhéal 2 (B2) Máirt 13:00-14:00
Ardleibhéal 1 (C1) Céadaoin 13:00-14:00